Groen in het college: nieuwe start voor Willebroek.

06 December 2021

Groen in het college: nieuwe start voor Willebroek.

Thierry Serrien en Mina Koukas zijn vanaf 21 december schepenen voor Groen Willebroek.

WIJ VAN WILLEBROEK
Krijtlijnen voor een nieuwe coalitie N-VA, Groen en Open VLD


Onze gemeente heeft nood aan een volwaardig en krachtig bestuur. Want crisissen plaatsten haar voor enorme uitdagingen. Na corona en PFOS kregen we er een enorme politieke crisis bovenop. De voorbije weken is gebleken dat een geloofwaardige doorstart van de oude coalitie onmogelijk bleek.

Omdat de impasse bleef aanslepen, besloot Groen in Willebroek haar verantwoordelijkheid
op te nemen door met N-VA en Open VLD inhoudelijke gesprekken aan te knopen. De
partijen van de nieuwe coalitie verschillen uiteraard van elkaar, al zeker op nationaal niveau.
Maar door het inhoudelijk gesprek over onze gemeente grondig te voeren hebben we
vastgelegd dat we samen kunnen zorgen voor een nieuwe start.
Het resultaat is een inhoudelijk akkoord dat verder bouwt op wat goed gaat in Willebroek,
maar tegelijk zorgt het voor een aantal trendbreuken en nieuwe impulsen die onze
gemeente verfraaien en vergroenen, doen opveren en klaarmaken voor de toekomst.
Dankzij deze nieuwe impulsen doen we wat nodig is voor mens, economie en klimaat, en
zorgen we voor een Willebroek van en voor iedereen. Voor alle leeftijden, voor bewoners,
voor ondernemers, voor mensen die in onze gemeente werken, en voor mensen die het
moeilijk hebben, waar we bijzondere aandacht voor hebben.
De nieuwe coalitie is een nieuwe start. Het is een uitnodiging aan alle inwoners om mee te
schrijven, te bouwen en te schaven aan deze plannen. Het is ook een uitnodiging aan alle
politieke partijen in onze gemeenten om daar constructief aan mee te werken, en op die
manier met zijn allen een nieuwe start te maken. Da’s wat Willebroek terecht van ons
allemaal verwacht.


NIEUWE IMPULSEN VOOR ONZE GEMEENTE
DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK
Actie
1 De uitrol van de GEBIEDSVISIE WILLEBROEK CENTRAAL EN ZUID wordt in het licht van
klimaatbeleid en open ruimte herbekeken. Na overleg met alle stakeholders kan op
basis daarvan een RUP worden voorbereid.

2 Het Huis van de Logistiek wordt het HUIS VAN DE DUURZAME LOGISTIEK EN
BEDRIJVIGHEID.

3 Het EUROPAPLEIN blijft volledig groen.

4 Zonnepanelen op ALLE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN (waar technisch mogelijk), tegen
2024. Daarna is het een vanzelfsprekendheid op nieuwe gemeentelijke gebouwen.

5 Met MAXIMALE VOORZORG EN ONDERSTEUNING de inwoners ondersteunen bij de
PFOS-vervuiling. We onderzoeken of een ontzorgingsfonds voor de bezitters van
bodems met gebruiksbeperkingen mogelijk is en dringen aan op gratis bloedanalyse
op basis van stalen.

6 SAMENWERKEN met een coöperatieve (of een andere organisatie) om zo snel
mogelijk zoveel mogelijk zonnepanelen op de Willebroekse daken te realiseren; via
investeringen van inwoners, ook op daken van wie het zich moeilijker of niet kan
permitteren.

7 Er komt zo snel mogelijk een gemeentelijke VERORDENING TOT KAPVERGUNNING,
waardoor waardevol groen beter beschermd wordt.

8 Waar mogelijk faciliteren we appartementsbewoners met een ophaalsysteem of
composteilanden voor groente- fruit- en tuinafval. Vanzelfsprekend mogelijk in
samenwerking met IVAREM.

9 We PLANTEN BOMEN waar het enigszins kan: in buurten, op pleinen, langs straten,
maar ook in tuinen (bijvoorbeeld met een initiatief zoals ‘Boom zoekt grond’). 10.500
wordt 12.500. (Dit maakt deel uit van het BOMENPLAN.)

10 Vooraleer te verkavelen, wordt sowieso BODEMONDERZOEK gevraagd. Kwalitatieve
inbreiding heeft altijd voorrang op het aansnijden van nieuwe ruimte. Waar gebouwd
wordt, is dat in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen en met de
voorziening of het behoud van zoveel mogelijk openbaar groen.

11 Er wordt, bovenop het speelbos, bekeken waar in TISSELT openbare PARKRUIMTE
kan worden voorzien. Er worden alvast BOMEN aangeplant tussen de SPORTHAL en
de Westdijk.

12 De opmaak van de klimaatadaptatiestrategie wordt uitgewerkt in het kader van het
BURGEMEESTERSCONVENANT en met aandacht voor intergemeentelijke
samenwerking.

13 In Willebroek-Noord moet uitzicht zijn op een invulling van de SITE CRAENHALS. Een
TIJDELIJKE GROENZONE kan een mogelijke voorlopige oplossing zijn in afwachting
van ontwikkeling. Bij andere te ontwikkelen onbebouwde percelen vereisen we ook
onderhoud en netheid van de ontwikkelaar, met de mogelijke voorziening van een
tijdelijke groenzone.

14 Alle nieuwe gebouwen moet energieneutraliteit als ambitie hebben, inclusief
parkeer- en groenplan en duurzame mobiliteitsopties.

15 Lokaal energie- en klimaatpact is een prioriteit. Er komt een schepen van klimaat en
energie die transversaal het beleid bewaakt. De ‘Week van de Duurzame Gemeente’
wordt evident.

16 We weren doorgaand vrachtverkeer en maken alle dorpskernen dus ook in de mate
van het mogelijke vrachtwagenvrij. We maken het grote vrachtwagens onmogelijk in
woonwijken en woonstraten te rijden. Voor alle industrieterreinen wordt een
rechtstreekse toegang naar N16 of A12 voorzien. De omwonenden en de dorpen
mogen niet de dupe zijn van de overlast. We bekijken hoe herlokalisatie van
bedrijven in conflict met een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling mogelijk is
(decreet ruimtelijke economie). Vanzelfsprekend maakt dit deel uit van het
gemeentelijk beleidsplan ruimte, waarvan de opmaak wordt gestart.

17 Als er problemen zijn tussen buurt en bedrijven, dan treedt het bestuur bemiddelend
op. Een ombudsman kan hier mogelijk ook helpen.

18 We realiseren FIETSSTRATEN. In 2022 worden minstens de eerste vijf fietsstraten
aangelegd; overal waar fietsnetwerken mogelijk zijn, is dit ook mogelijk.

19 Zo snel mogelijk CONFLICTVRIJ kruispunt Dendermondsesteenweg (aan Talmar).

20 30 per uur wordt de cultuur waar mensen wonen, enkel uitzonderingen waar
gescheiden fietspaden zijn. We treden dan ook toe tot ‘De coalitie van 30’. Het is een
goede zaak voor fietsveiligheid, buurtbeleving, het klimaat en de luchtkwaliteit. We
starten met dorpscentra waar missing links zijn. Trajectcontroles komen er zeker in
schoolomgevingen en de toegangswegen.

21 Een jaarlijkse AUTOLOZE ZONDAG biedt verenigingen de kans zich in onze gemeente
te presenteren.

22 De OVERWINNINGSSTRAAT maken we fietsveiliger en leesbaarder, meteen na de
werken aan de Breendonkstraat. In het centrumproject wordt de hele
conceptualisatie van de straat bekeken.

23 Aan de oversteekplaats van het fietspad WESTDIJK worden in beide richtingen
verkeerskussens aangebracht of andere maatregelen genomen voor
fietsvriendelijkheid.

24 De verkeerssituatie aan de brug van Tisselt wordt bekeken en heraangelegd in functie
van de fietsers (schoolgaande jongeren) en dorpsbewoners.

25 We pakken de PARKEERPROBLEMATIEK aan door een inventarisatie van knelpunten,
met het vooruitzicht op BUURTPARKINGS.

26 Het WILLEBROEKS STATIONSGEBOUW geven we binnen deze legislatuur een
multifunctionele functie; dit is een project voor een participatietraject.

27 We blijven aandringen op de HEROPENING VAN de TREINSTOPPLAATS in BLAASVELD.

28 AUTODELEN wordt geïntroduceerd en gefaciliteerd; elektrische fietsen moeten een
netwerk aan oplaadplaatsen hebben.

29 Er wordt bekeken in hoeverre een uitbreiding van de parkings De Post (Dr.
Persoonslaan en Floridastraat) en/of De Schoolweg kunnen bijdragen aan het
verkeersluw houden van het handelscentrum.

30 N16 en A12 krijgen betere groene buffers (bomen, bomen, bomen). (Dit maakt deel
uit van het BOMENPLAN.)

31 Bij de heraanleg van straten wordt maximaal op ontharding ingezet waar het
mogelijk is.

32 De monumentale bomen in de Breendonkstraat worden zoveel mogelijk behouden
bij de herinrichting van de straat, zeker op het plein tegenover de school.

33 Wandelen en fietsen in Willebroek en omgeving wordt nog beter gepromoot, dat is
ook goed voor onze horeca.

34 Doorlichting van de verkeerssituatie van en naar Tisselt. Moet daar de
vrachtenwagenstroom overal voorrang krijgen? Welke plaats krijgen voetgangers en
fietsers? (Deel van ruimteplan.)

35 LAADPALEN, laadpalen, laadpalen. Broodnodig om de toekomst voor te bereiden. We
verdubbelen minimaal het aantal publieke laadpalen.


IEDEREEN MEE
36 We voorzien extra opvang van en middelen voor de integratie van VLUCHTELINGEN
voorzien. Willebroekse BUDDY’S helpen nieuwkomers integreren.

37 WILLEBROEKSE WONDERMUREN, dit is kunst op de muren, asap realiseren, eerste
editie ten laatste in 2023.

38 Het SKATEPARK bij Huis van de Vrije Tijd komt er ten laatste in 2023, liefst sneller.

39 Bevraging JEUGD EN RUIMTE organiseren via de scholen, de sportclubs en de
jeugdbewegingen (ten laatste 2023). De eruit voortvloeiende bevindingen vertalen
we zo maximaal mogelijk beleidsmatig.

40 STARTUPS en POP-UPS moeten in LEEGSTAANDE WINKELPANDEN terechtkunnen.
We denken op termijn aan een Willebroeks handelscentrum als bedrijvige kern waar
creativiteit, innovatie en vakmanschap worden gecombineerd. Het feit dat we een
mobipunt zullen zijn en de samenhang met Mechelen kunnen troeven zijn.

41 Initiatieven van DEELECONOMIE koppelen we aan de KORTE KETEN. We bekijken hoe
gezond voedsel uit eigen streek ook in de sociale kruidenier kan.

42 De organisatie van een BOERENMARKT met streekeigen producten wordt uitgetest.

43 We zetten in het klimaatplan ook in op circulaire LANDBOUW. Grasklaver is
bijvoorbeeld goed voor de dieren en de opname van CO2 worden gepromoot.
REGENARATIEVE LANDBOUW wordt aangemoedigd.

44 Een SPEELWEEFSEL verbindt formele en informele speelpleinen en -plaatsen voor
kinderen en daar wordt het ‘kindlint’ op afgestemd, met veilige wandel- en
fietspaden. We streven ernaar dat elk kind aangepaste ‘speelruimte’ kan vinden op
buggyafstand (- 10j), op wandelafstand van huis (- 10j), op fietsafstand van huis
(+10j).

45 We werken samen met de (lagere) scholen om avontuurlijk SPEELGROEN te voorzien
dat ook door wijkkinderen kan worden gebruikt.

46 Gezinnen die het moeilijk hebben worden bijgestaan om ook duurzame keuzes te
kunnen maken.

47 De gemeente ondersteunt of organiseert repaircafés en geefpleinen, in
samenwerking met buurthuizen en andere organisaties.

48 We zorgen voor een (virtueel) platform voor alle Willebroekse verenigingen.

49 In Klein-Willebroek blijven we op zoek gaan naar een nieuwe invulling van het OUDSASHUIS.

50 Eind 2022 moet er een nieuwe locatie voor het buurthuis in Willebroek-Noord zijn.

51 We voorzien vestigingspremies voor startende buurtwinkels.

52 Alle partners en middelen worden ingezet om een OPVERINGSPLAN te ontwikkelen,
voor het bekampen van de armoede in Willebroek en de kinderarmoede in het
bijzonder. Elke droom of ambitie die niet kan aanvatten, is een gefnuikte kans op
menselijke winst in de toekomst.

53 ONTZORGING voor ISOLATIE van WONINGEN is een belangrijk gegeven in het
klimaat- en energieplan.

54 We bespreken met de secundaire school in onze gemeente in hoeverre
DUURZAAMHEID IN ONDERWIJS een paradigma kan worden. In de afdelingen Hout
en Metaal dienen die beginselen te worden verankerd.

55 Het SPORTCHARTER stelt alles in het werk om kinderen en jongeren kansen tot
ontplooiing te bieden en roept op sport als hefboom te zien voor integratie en
opveren.

56 Het Huis van de Vrije Tijd dient ook REPETITIERUIMTE te bevatten, naast de
voorziene fuifzaal en het jeugdhuis. Dit wordt in de volgende fase bekeken.
BESTUREN DOEN WE SAMEN

57 Bij elke (her)aanleg van straten, voet- en/of fietspaden de (BUURT)BEWONERS
VOORAF INSPRAAK geven, hen laten PARTICIPEREN in het planningsproces.

58 We nemen de DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN als richtsnoer om klimaat,
welzijn en participatie met elkaar te verbinden. (‘De Week van de duurzaamheid’ is
een belangrijk startmoment).

59 De GECORO wordt meer verzocht zich ook over mobiliteit uit te spreken.

60 Willebroek wil zich nog meer opwerpen als een kindvriendelijke gemeente. We
organiseren zo snel mogelijk een KINDERGEMEENTERAAD en hebben een
KINDERBURGEMEESTER.

61 Buurtwerk wordt een hefboom om vele problemen op te lossen en te voorkomen; de
gemeentediensten richten daartoe wijkteams op. In buurten en dorpskernen
bekijken we welke initiatieven het label buurthuis kunnen krijgen.

62 We gaan met het college op spreekuur naar de buurten.

63 De gemeenteraad blijft thuis te volgen.

64 De voorzitter van de gemeenteraad bekijkt op welke manier de oppositie nog beter
bij het beleid kan worden betrokken, zeker bij grote plannen zoals het opveringsplan,
het ruimtelijk plan en het klimaatplan.

65 Er komt een schepen van Participatie, die het voortouw neemt om inwoners zoveel
mogelijk te betrekken bij de toekomst van de gemeente.


BESTUREN ALS EEN TEAM
1 Het College van Burgemeester en Schepenen functioneert als een team en beslist in
overleg en bij consensus. Er is ook structureel overleg met het managementteam van
de organisatie.

2 De begroting 2022 is nog opgesteld onder de oude coalitie en is een verderzetting
van dat beleid. De eerste vier maanden van 2022 wordt door de nieuwe
bestuursploeg de tijd genomen om de nieuwe impulsen en bevoegdheden budgettair
te verankeren. Na deze inlooptijd volgt een budgetaanpassing op basis van de
nieuwe afspraken.

3 Het college gaat ‘on tour’ om zijn plannen voor te stellen.

4 Het klimaatactieplan wordt opgevolgd in alle beleidsdomeinen. Er is een
coördinerend schepen voor klimaat, maar de klimaatambities worden toegepast door
op alle bevoegdheden en door alle collegeleden.

5 De eerste groene realisaties worden meteen in gang gestoken: Europaplein volledig
groen, 30 per uur is de cultuur, initiatieven fietsvriendelijkheid- en veiligheid, oproep
tot opveringsplan, kindergemeenteraad.

6 De opstart van het Beleidsplan Ruimte voor Willebroek wordt vastgelegd met
bijzondere aandacht voor participatie.


WAT WIJ SAMEN GAAN PRESTEREN
WIJ VAN WILLEBROEK…
… willen een leefbaar klimaat voor de toekomst.
De duurzame ontwikkelingsdoelen, da’s een werk van iedereen. We stellen dan ook ambitieuze klimaat- en energiedoelen en behalen die, want dat is de inspanning die loont.
Een schepen van klimaat en energie zal samen met de inwoners, de organisatie van de gemeente en andere partners werken aan het isoleren van huizen, het leggen van zonnepanelen, het plaatsen van laadpalen en zoveel meer.

… willen ruimte, groen en mobiliteit voor iedereen.
Een aantrekkelijke openbare ruimte, da’s levenskwaliteit; net zoals een aangename woonomgeving een vanzelfsprekende noodzakelijkheid is. Daarom vergroenen we straten, pleinen en buurten waar nodig. Daarom zijn de buurtbewoners onze partners.
Een goed ingedeelde ruimte, da’s de keuze voor duurzaamheid. Dat is dan ook de basis voor
het Ruimteplan van de gemeente.
Multimodale mobiliteit, da’s stappen, trappen, het openbaar vervoer en dan de
personenwagen. We zetten reuzestappen in het vergroten van het fietscomfort en geven de
auto de juiste plaats. De cultuur van 30 per uur wordt vanzelfsprekend in onze gemeente.
Een gezonde leefomgeving, da’s de natuur dienen en beleven. Daarom planten we tegen
2024 wel 12.500 bomen. Daarom wordt het Europaplein nu zeker volledig groen.
Het bedenken en bewaken van de kwaliteit, da’s dagelijks werk van een team. We bouwen
dan ook op de know how en de toewijding van de organisatie. We werken wijkgericht en
staan altijd open voor de suggesties van de inwoners en partners in het veld.

… willen duurzame welvaart met kansen voor iedereen.
Een kloppend hart, da’s een lokale economie die leeft en doet leven. Met impulsen zoals
pop-upwinkels voor starters, vestigingspremies voor buurtwinkels en activiteiten en
initiatieven in ons handelscentrum brengen we leven in het straatbeeld.
Willebroekse welvaart, da’s duurzaam vernieuwen. Daarom stellen we een ruimtelijk plan op
dat voldoende plaats voor bedrijven verzekert, maar de ruimte duurzaam beheert. Wat erbij
komt streeft naar klimaatneutraliteit en dient om elders ruimte vrij te maken.
Werken voor welvaart, da’s kansen geven en nemen. We stellen dan ook alles in het werk
om met partners initiatieven uit te werken die schooluitval tegengaan, weerbaarheid bij
jongeren versterken, talenten en vaardigheden helpen ontwikkelen. Met werkgelegenheid
en opleiding wordt het beste uit de mensen gehaald.

… willen iedereen mee.
Een plek voor iedereen, da’s een warm Willebroek in Vlaanderen en van de wereld. We
verbinden het lokale aan het globale.
Gelijkwaardigheid beleven, da’s inclusiviteit en dus gelijke kansen. Daarom nemen we
initiatief om het samenleven te bevorderen.
Een goede gezondheid, da’s zorg voor iedereen. We zijn er als bestuur voor inwoners die
door vervuiling of andere milieuproblemen worden getroffen en zetten ons maximaal in om
hen te helpen en de zaken op te lossen.
Werken aan kansen, da’s de school van de samenleving. Daarom richten we ons in het
onderwijsplan op de band tussen duurzame ontwikkelingsdoelen, onze lokale situatie en de
mogelijkheden die bedrijven in onze gemeente bieden.
Werken aan opvering, da’s armoede structureel aanpakken. We inventariseren alle
initiatieven die er zijn, kijken naar de effectiviteit ervan, formuleren doelstellingen, zoeken
partners en maken middelen vrij om de strijd tegen armoede concreet gestalte te geven.
Kansen voor kinderen, da’s gezinnen ondersteunen. Elke droom en aspiratie die door
kinderarmoede wordt gefnuikt, is een dramatisch verlies voor onze gemeente. We stellen
dan ook alles in het werk om de kinderen de talenten van de toekomst te maken.
Het huis van de zorg, da’s een kwalitatieve oude dag. Met een openbaar domein dat op maat
van de jongsten en de oudsten is, garanderen we intergenerationeel samenleven. Met
instellingen die zich maximaal inzetten voor een zorgeloze oude dag, leveren we de dienst
die kwaliteit van leven garandeert.

… willen ons wreed inspannen voor ontspanning, ontwikkeling en beleving.
De cultuur van clubs en verenigingen, da’s de basis. We zorgen voor initiatieven en platforms
waarin en waarop onze clubs en verenigingen kunnen schitteren. Zij zorgen voor een
ongelooflijk vrijetijdsaanbod en krijgen daar ook middelen voor.
De cultuur van het evenement, da’s een bruisende gemeente. De Willebroekenaren moeten
de agenda van de evenementen in onze gemeente vanbuiten kennen. We brengen een
gevarieerd programma, dat elke doelgroep aan bod laat komen.
Ruimte voor de jeugd, da’s de cultuur van het samengroeien. We zoeken naar plaatsen en
middelen om de moeilijk te bereiken groep van tieners te faciliteren. Een speelweefsel en
veilige routes zorgen ervoor dat kinderen zich zorgeloos van de éne naar de andere activiteit
kunnen bewegen.
De cultuur van sport en recreatie, da’s bewegen en (samen) actief zijn. Met een charter
garanderen clubs het beste voor hun leden. We faciliteren en verfraaien waar we kunnen.
Het Huis van de Vrije Tijd, da’s de cultuur van het faciliteren. Boek en dus bib, vorming en
ontspanning, repeteren en kunst beoefenen, het zijn hier essentiële delen van het leven.

… willen samenwerken aan een veilige thuis.
Respectvol samenleven, da’s de basis van een integraal en inclusief veiligheidsbeleid. Het
gesprek, de dialoog, dat vertrekpunt voorkomt problemen of lost ze op.
Samen veilig, da’s beginnen in de buurt. Een groene, fraaie buurt is een beleving die veiliger
is. Buurtnetwerken kunnen initiatieven nemen om aangenaam leven makkelijker te maken.
Beleving en bedrijvigheid, da’s duurzame veiligheid. Als er activiteiten en initiatieven zijn,
dan worden inwoners uitgenodigd tot samenleven en dat is een sleutel tot een veilig
thuiszijn in je gemeente.
Integrale veiligheid, da’s zacht als het kan, doortastend als het moet. Dialoog is het
uitgangspunt, maar hardleersheid moet aangepakt worden; dan is dringend en dwingend
afspraken doen naleven een noodzaak.
Een veilige thuis in een welvarend Willebroek, da’s een verhaal van rechten én van plichten.
Hulp in nood, da’s beter voorkomen en alert zijn. Onze hulpdiensten krijgen de faciliteiten
om alle actie te ondernemen om preventie te promoten en te realiseren, zeker en ook bij
moeilijker te bereiken inwoners. Vanzelfsprekend zijn we samen alert voor wat fout kan gaan
en nemen we ook daar alle voorzorgsmaatregelen.

… willen samenwerken aan een goede gemeente.
De inwoners zijn de sterren, participatie is ons ordewoord. Da’s regie voeren als beleid.
De boel die draait, da’s de kwaliteit van de organisatie. We werken dan ook met synergiën,
geven veel kansen aan bottom-up en zelforganisatie vanuit een gedragen visie.
Helder en duidelijk communiceren, da’s de basis van samenwerking. We werken onze visie
dan ook in een volwaardig bestuursakkoord uit. We communiceren open en eerlijk met onze
inwoners. We formuleren verwachtingen en spelen in op noden en behoeften.
De centen verstandig inzetten, da’s duurzaam investeren. Daarom is ook het financieel beleid
van klimaat en duurzaamheid doordrongen. We stimuleren dat ook bij onze inwoners.
De draagkracht (h)erkennen, da’s de middelen correct beheren en verdelen.
Da’s Willebroek.

WAT ONZE BEVOEGDHEDEN ZIJN
Thierry
Klimaat & Energie – Natuur- en groenontwikkeling – Mobiliteit – Cultuur & Evenementen – Participatie
Mina
Sociale Zaken – Jeugd & Onderwijs – Samenleven - Gelijke Kansen - Ontwikkelingssamenwerking.