Realisatieconvenant site Denaeyer te mager

02 September 2012

Realisatieconvenant site Denaeyer te mager

Groen Willebroek kan geen goedkeuring verlenen aan de realisatieconvenant tussen de gemeente en Denaeyer en Vaartland. 'We vinden dat de gemeente Willebroek met dit project ambitieus moet zijn en voluit de kaart van de toekomst moet trekken', aldus raadslid Stefaan Van Aken. In de minimale elementen waaraan door de ontwikkelaars moet worden voldaan vinden we onvoldoende stof terug die ambitie en toekomstgerichtheid uitstraalt. Meer bepaald is er nergens sprake van de toepassing van de meest vooruitstrevende vormen van duurzaam bouwen. Enkele principes zouden kunnen zijn: zuidengericht bouwen, energieneutraal trachten te zijn, zoveel mogelijk aaneengesloten bouwen, waterdoorlaatbare oppervlakte maximaal toepassen en nog veel meer.Daarnaast is er sprake van 'de Intentieverklaring in verband met potentiële gemeenschapsvoorzieningen binnen het   Projectgebied'. Dit lijkt ons te mager, want het is geen garantie. We eisen dan ook dat er harde garanties worden geboden in verband met het voorzien van gemeenschapsvoorzieningen in het Projectgebied, met name een jeugdhuis en een fuifzaal. De kwaliteitsbewaking mag trouwens ook ruimer omschreven worden: architecturale diversiteit en verweving van functies moeten gegarandeerd zijn.

Ten slotte geven we ook mee dat het oprichten van een overlegcomité tussen de partijen (gemeente, Vaartland, Denaeyer) een beetje mager is. Zeker als de communicatie 'intern en extern' niet nauwer omschreven is. We vinden dat dit grootse project de maximale steun en participatie van de bevolking nodig heeft. Het zou dan ook evident moeten zijn dat het participatieproces gelijk loopt met het projectproces, dus van bij de start ervan.

Indien deze opmerkingen worden uitgewerkt in de realisatieconvenant, dan stemt Groen Willebroek er vanzelfsprekend mee in. Maar in de huidige omstandigheden kunnen we deze convenant niet goedkeuren.  We wensen per slot van rekening niet meer dan dat de IVA INNOVA haar naam alle eer aandoet.  Inspiratie hiertoe kan gevonden worden in de online verkrijgbare informatie over de wijk Vauban in Freiburg. Uit een onderzoek dat Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening liet uitvoeren, bleek dat de Vlaming het Duitse Freiburg als de woonplaats van de toekomst ziet.